หน้าแรก
   ประวัติเรือนจำ
   ประวัติผู้บริหาร
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   เป้าหมาย
   ภารกิจ
   โครงสร้างทางการบริหาร
   ข้อบังคับการเยี่ยมญาติ
   สถิติผู้ต้องขัง
   แผนที่ตั้ง

เป้าหมาย (Goal)
เป้าหมาย


1. ผู้ต้องขังได้รับการปฏิบัติในระหว่างถูกควบคุมตามหลักอาชญาวิทยาหลักทัณฑวิทยาและมีสภาพความเป็นอยู่ตามข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องขององค์การสหประชาชาติ


2. ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤตินิสัยให้เป็นบุคคลที่สังคมพึงปรารถนาและสามารถเป็นทรัพยากรที่
มีคุณค่าต่อการ พัฒนาประเทศ


 เรือนจำกลางคลองไผ่
เลขที่ 300 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340

โทร 044323390-5,044323318,044323123,044323322,044002758,099-0199707
แฟกซ์ 044323322,044323123,044323318

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology